Až 31 000 Kč měs. v moderním skladu + odměna až 6 700 Kč

odpovědní formulář

Až 31 000 Kč měs. v moderním skladu + odměna až 6 700 Kč

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup, a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni. 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Randstad HR Solutions s.r.o., IČO: 08025851, Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů V naší společnosti působí pověřenec pro ochranu osobních údajů. Můžete jej kontaktovat na emailové adrese osobniudaje@randstad.cz 3. V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat? A.Kdy zpracováváme údaje s Vaším souhlasem? O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže a) nejste uchazečem o zaměstnání registrovaným v naší databázi a chcete od nás dostávat obchodní sdělení obsahující marketingové nabídky našich služeb b) jste uchazečem o zaměstnání a zaregistrujete se do naší databáze uchazečů o zaměstnání Účel: vedení v databázi uchazečů o zaměstnání a oslovení ze strany naší společnosti (telefonicky i emailem) za účelem nabídky účasti na výběrovém/ých řízení/ch pro obsazení volné/ých pracovní/ch pozic/e vybraných zaměstnavatelů a v případě Vašeho zájmu zprostředkování kontaktu s potencionálním zaměstnavatelem B. Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu? Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely: a) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů správce; Účel: přímý marketing směřovaný vůči registrovaným uchazečům a zasílání informací o marketingových akcích. Komunikace probíhá různými kanály včetně elektronických (např. e-mail, telefonický rozhovor). b) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona Účel: poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona. Zobrazit více

4. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:
- Vaše identifikační a kontaktní údaje,
- údaje z Vašeho osobního dotazníku, které nám o sobě poskytnete,
- údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
- údaje ze zdrojů viz bod 5 v rozsahu nepřesahujícím rozsah stanovený zákoníkem práce pro výběrové řízení v období před vznikem pracovněprávního vztahu

5.Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
Vaše osobní údaje zpracovávané správcem pro účely popsané bodu 3 této informace pocházejí z následujících zdrojů:
a)Údaje jste nám poskytl/a Vy,
b)Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jejichž účely jsou kompatibilní s účelem, pro který o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.
c)Údaje ze sociálních sítí, jejichž účel je kompatibilní s účelem našeho zpracování (např. LinkedIn)

6.Jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme?
Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

7.Kdo je příjemcem osobních údajů?
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
- našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, kterými jsou zejména dodavatelé informačních technologií, poskytovatelé poštovních služeb;
- zaměstnavatelům v případech, kdy projevíte zájem účastnit se jejich výběrového řízení na určitou volnou pracovní pozici;
- společnosti Randstad N.V a Randstad Holding International Services B.V. patřící do koncernu Randstad pro účely interního auditu.

8.Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
Vaše údaje, které o Vás zpracováváme na základě souhlasu, jsou u nás uloženy po dobu 5 let, neodvoláte-li svůj souhlas dříve, a dále pak (pokud je to v každém jednotlivém případě relevantní) na základě oprávněného zájmu správce po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku.

V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše údaje, po předepsanou dobu.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu ukládáme Vaše údaje po dobu 5 let, od skončení realizace našeho posledního smluvního vztahu.

9. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?
Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:
- Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
- Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
- Právo na výmaz – můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, dojde-li k některé z následujících situací:

a.osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b.odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
c.vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
d.Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e.Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f.Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
- Právo na omezení zpracování - můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
a.popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b.zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
c.Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d.vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

- Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
- Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat
- Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
- Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/.

10.Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný, nebo povinný?
Udělení jakéhokoliv souhlasu je zcela dobrovolné. Účast na jakémkoliv výběrovém řízení není podmíněna registrací do naší databáze uchazečů o zaměstnání.

11.Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Souhlas můžete odvolat kdykoliv, a to s účinky do budoucna.

12.Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší společnosti nebo emailem na adresu osobniudaje@randstad.cz. Případně návštěvou kterékoliv pobočky či sídla správce.

13.Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez Vašeho souhlasu?
Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.

14.Profilování
Za účelem výběru nejvhodnějších kandidátů na volnou pracovní pozici společnost provádí profilování uchazečů o zaměstnání zapsaných v registru uchazečů o zaměstnání vedeném společností. Při tom využívá informačního systému, kdy porovnává kvalifikační kritéria kandidátů s požadavky na danou pracovní pozici. Profily kandidátů nabídnuté systémem jako vhodné jsou vždy ještě přezkoumány konzultantem a poté konzultant osloví vhodné kandidáty s nabídkou dané pracovní pozice.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy